Társkereső

oldal a szerelemnek

Adatkezelési szabályok

A lentebb kifejtett szabályzat az adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió által 2018. május 25-től életbe léptetett európai Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbá: GDPR) rendelkezései alapján íródott.

A Netkép Bt. (a továbbiakban: Társaság) – mint a Weblap tulajdonosa és üzemeltetője teljes mértékben elkötelezett azoknak a személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik honlapjainkat.

A jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) elsősorban azon szerződőt ügyfelek személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól. A Tásaság ezen átadott információkat semmilyen módon fel nem használja azt harmadik félnek át nem adja.

A jelen Szabályzat információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól

A honlap felhasználója a jelen Szabályzatot megismertnek és elfogadottnak ismeri el.

Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és személyes adatainak megadását megtagadni.

1. Az Adatkezelő kiléte:

 • Adatkezelő neve: Netkép Bt.
 • Adatkezelő székhelye: 1181 Budapest Vörösmarty Mihály utca 37.
 • Adatkezelő elérhetősége: info kukac netkep pont hu
 • Weboldal: https://www.netkep.hu; https//www.kettesben.hu
 • Személyes adatkezeléssel összefüggő kérelmek: segitunk kukac kettesben pont hu

Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított természetes személy, továbbá a közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Társaság nevében személyes adatokat kezel;

Az Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

IP-cím: egyedi hálózati azonosító, amely az internethasználathoz szükséges TCP/IP - hálózati protokollt használó eszközök egymás közötti azonosítására szolgál. Minden internetre csatlakozó informatikai eszköz rendelkezik egyedi IP címmel, amelyen keresztül azonosítható;

Süti (cookie): olyan adatcsomag (fájl), amelyet az internetes tartalomszerver állít elő, és ad át a webböngésző programnak. A sütik információt tartalmazhatnak az adott internetes szerveren végzett keresésekről, megadott információkról, melyek a szerveren is tárolásra kerülnek. A sütik használatának elsődleges célja a felhasználói profilinformációk tárolása, mellyel elsősorban a felhasználó által kedvelt beállítások őrződnek meg, így a felhasználó a megszokott módon férhet hozzá az internetes oldalhoz;

A sütiket a böngésző program egy elkülönített könyvtárban tárolja az Érintett által használt eszközökön (számítógépen, táblagépen, okostelefonon stb.). A süti egyértelműen azonosítja és a webszerver számára felismerhetővé teszi a felhasználót, és az általa az interneten használt eszközt. A GDPR a személyes adatok közé sorolja a felhasználó által használt eszközre kerülő cookie- és egyéb azonosítókat is;

Webjelző (web beacon, web bug): olyan, emberi szemmel láthatatlan képek a honlapokon, vagy e-mail-ekben, amelyekkel a felhasználók által végzett műveletek (pl. hírlevél megnyitása, URL-ekre (linkekre) kattintás stb.) követhetőkké, mérhetőkké válnak. A webjelzőket a sütikkel együtt szokták alkalmazni, mellyel kiegészítő információk kaphatók a felhasználói internetes profilalkotáshoz;

Internetes profilalkotás: személyes adatok webszerverek által alkalmazott automatizált kezelésének minden olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő jellemzők értékelésére használják. Információkat, megállapításokat, következtetéseket tartalmazhat a felhasználó érdeklődési köréről, az interneten folytatott tevékenységéről és az általa ott megadott adatokról. Adott esetben előnyös lehet a felhasználó számára, mivel az egyes weboldalak az általa kedvelt módon jelenhetnek meg, olyan információkat elérhetővé téve, melyek valószínűleg az érdeklődési körébe esnek, de visszaélésre is lehetőséget adnak (pl. munkahelyi tevékenység mérése, egészségre, utazásra vonatkozó információk felhasználása);

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja;

Felügyeleti Hatóság: a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikkében foglalt rendelkezések.

Amennyiben az adatot közlő más személyes adatát adja meg, kötelessége az Érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Társaság vélelmezi.

Jogszabályi háttér

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.),
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Az adatkezelés célja

A kezelt személyes adatok körét, célját, jogalapját és az adatkezelés időtartamát a VIII. fejezet tartalmazza.

Az adatfeldolgozók, az adatok megismerésére jogosultak

A személyes adatok kezelésére a Társaság erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.

A Társaság személyes adatokat harmadik félnek kizárólag abban az esetben ad át, ha azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján egyéb jogszabály, illetőleg közjogi szervezetszabályozó eszköz kötelezően írja elő, vagy az Érintett ehhez hozzájárult.

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • A tájékoztatáshoz való jog
 • Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság tájékoztassa:

  mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 • A helyesbítéshez való jog
 • Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy, ha az adatkezelés céljával összeegyeztethető, kiegészítse valamely személyes adatát (pl. megváltozott e-mail címe vagy postai elérhetősége).

 • A törléshez való jog
 • Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság valamely személyes adatát törölje. A kérelem nem teljesíthető abban az esetben, ha a Társaság jogszabály által előírt kötelező személyes adatkezelést végez.

 • A korlátozáshoz való jog
 • Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja, amennyiben a GDPR 18. cikk (1) bekezdés szerinti feltételek valamelyike fennáll.

 • A tiltakozáshoz való jog
 • Az Érintett az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, saját helyzetével kapcsolatos okból, írásban tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Érintett a fenti jogai érvényesítése végett írásban kérelmet terjeszthet elő, melyet a Társaság a kézbesítéstől számított 30 napon belül, helyesbítés iránt előterjesztett kérelem esetén lehetőség szerint haladéktalanul maximum a kézbesítéstől számított 30 napon belül vizsgál meg. Amennyiben az Érintett kérelmének jogossága egyértelműen megállapítható, a Társaság megteszi a szükséges intézkedést és erről az Érintettet a kérelemmel megegyező (elektronikusan vagy papír alapon) módon tájékoztatja. Amennyiben a kérelem nem teljesíthető, úgy annak elutasításáról dönt és erről az Érintettet a kérelemmel megegyező (elektronikusan vagy papír alapon) módon indokolt döntésével értesíti.

Az Érintettként történő joggyakorlás során megadott személyes adatokat a Társaság a kérelem teljesítése és a teljesítés bizonyíthatósága érdekében, saját jogos érdeke alapján a Társaság székhelye szerinti terület hatályos jogszabályok alapján kezeli.

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az I. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban tájékoztatást, kérdést intézhet a Társasághoz. Az Érintett kérelme nyomán a Társaság 30 napon belül, helyesbítés iránt előterjesztett kérelem esetén haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben intézkedés nem történik, úgy a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül a Társaság tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Felügyeleti Hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • A Felügyeleti Hatóság megnevezése és elérhetősége
  • Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36-1-391-1400
  • Fax: +36-1-391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: http://www.naih.hu
 • Bírósági eljárás kezdeményezése
 • Az Érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén a Felügyeleti Hatósághoz fordulhat, illetve polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen.

Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A Társaság a papír alapon és elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést oly módon szabályozza, hogy az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében csak a kijelölt munkatársak jogosultak azok megismerésére. A Társaság a személyes adatok kezelésére meghatározott jogosultsági szinteket hozott létre, az informatikai rendszereket tűzfallal védi és biztosítja a megfelelő vírusvédelmet.

Az elektronikusan kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést az alkalmazott program naplózza, a betekintésről, az esetleges továbbításról feljegyzés is készül. Az esetleges adatvédelmi incidenseket a Társaság nyilvántartja és a Felügyeleti Hatóságnak 72 órán belül bejelenti.

Az egyes személyes adatkezelések különös szabályai

A Társaság honlapjának böngészésével és wifi hálózatának használatával kapcsolatos személyes adatok kezelése és ún. sütik (cookies), webjelző (web beacon, web bug) alkalmazása.

A Társaság a honlap működtetése során ún. sütiket (cookies) és webjelzőket használ. A sütik alkalmazása segíti a webhely használatát, így színvonalának emelését, a biztonsági incidensek kezelését.

A sütik és webjelzők alkalmazása során az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása általában nem szükséges.

A honlap bizonyos ideig megjegyzi az Érintett műveleteit és személyes beállításait, abból a célból, hogy ha az Érintett ismételten a Társaság honlapjára látogat, személyes beállításait a honlap felismerje, így azokat nem kell újra megadnia.

A sütik segítségével a Társaság továbbá információt gyűjt a látogatók honlap használatának szokásairól abból a célból, hogy elősegítse a felhasználói élmény javítását a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztésének biztosításával. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra, a Társaság nem használja fel azokat az Érintett személyazonosságának megállapítására.

A közérdekű adatokon és a közérdekből nyilvános adatokon kívül az adatkezelés során a Társaság a nyilvántartott személyes adatokról tájékoztatást – jogi kötelezettségének teljesítése kivételével – kizárólag az Érintett hozzájárulásával ad ki. Az Érintettre vonatkozó személyes adatot tartalmazó elektronikus nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsol össze. A honlapra való belépéssel az Érintett számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak internet címéről (IP) naplófájl készül, mely adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

A Társaság a felhasználói adatokat csak statisztikailag feldolgozott formában, egyedi (személyes) azonosítóhoz nem kapcsolhatóan hoz nyilvánosságra.

A Társaság honlapja más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz, azonban a Társaság semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért és működéséért.

Tekintettel arra, hogy az internet biztonsági kockázatokkal működő nyílt hálózat, a honlapról elektronikus formában továbbított adatok és információk megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Társaság felelősséget nem vállal. A Társaság továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a honlap információinak felhasználásából adódó kárért, ideértve a honlap részbeni vagy teljes elérhetetlenségéből, elavultságából vagy adatvesztéséből adódó károkat is

Elektronikus üzenet (e-mail) használatával összefüggő személyes adatkezelés

Az Érintettnek lehetősége van a Társaság honlapján található e-mail címeken keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Társaság a beérkező e-mail címét kezeli.

Amennyiben az e-mail más személyes adatát tartalmazza, az adatot közlő kötelessége az Érintett előzetes hozzájárulásának beszerzése, melynek megtörténtét a Társaság vélelmezi.

Telefon használatával összefüggő személyes adatkezelés

Az Érintettnek lehetősége van a Társaság honlapján található telefonszámokon keresztüli kapcsolatfelvételre. Ebben az esetben a Társaság az Érintett által használt hívószámot kezeli, majd a tárhelykapacitás függvényében automatikusan törli.

A Társaság az Érintett által használt hívószámot személyazonosításra nem használja fel. A Társaság az így tudomására jutott személyes adatot harmadik fél számára – a jogszabályi felhatalmazáson alapuló megkeresés kivételével – nem adja ki.

A Társaság által szervezett programokkal összefüggő személyes adatkezelés

A Társaság tevékenységéhez hozzátartozik olyan kulturális és egyéb programok szervezése, amelyek során a résztvevők személyes adatainak a kezelése válhat szükségessé. A személyes adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet a rendezvényre történő jelentkezéssel illetve a meghívás elfogadásával a Társaság megadottnak tekint.

A nyílt, regisztrációhoz nem kötött rendezvényen, az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet a Társaság a honlapján, kiadványaiban közzé tehet. A Társaság az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg. A Társaság által kezelt személyes adatok az Érintett hangfelvétele illetve képmása.

A nyílt, regisztrációhoz kötött rendezvényen, az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet a Társaság a honlapján, kiadványaiban közzé tehet. A Társaság az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg. A Társaság által kezelt személyes adatok az Érintett hangfelvétele illetve képmása, neve és e-mail címe, valamint személyazonosító okmányának száma. A Társaság a programra jelentkezők nevét, e-mail címét és személyazonosító okmányának számát a területileg éppen hatályos törvények szerint kezeli. A Társaság az eseményen készült kép- illetve hangfelvételeket a szervezett program dokumentálása és archiválása céljából készíti és őrzi meg.

A zártkörű programon az esemény dokumentálása érdekében kép- illetve hangfelvétel készülhet az Érintettről, amelyet a Társaság a honlapján, kiadványaiban közzé tehet.

A Társaság a kulturális és egyéb programokban való részvétel céljából kezelt, papíron és elektronikusan átadott személyes adatokat biztonságos helyen őrzi. Különös figyelmet fordít arra, hogy sem az informatikai rendszerben, sem a papíron tárolt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

Amennyiben a szakmai és kulturális programok szervezése során a személyes adatok harmadik felek (más bíróságok vagy állami intézmények, szállodák, kulturális intézmények, éttermek, stb.) irányába történő közlése válik nélkülözhetetlenné, akkor a Társaság célhoz kötötten, a harmadik fél által indokoltan kért és a beléptetéséhez/azonosításához feltétlenül szükséges személyes adatokat az Érintett hozzájárulásával továbbítja.

A sajtó tájékoztatásával és külső kommunikációval összefüggő személyes adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja a médiumokkal való kapcsolattartásra vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezéseknek való megfelelés és a Társaság jogos érdeke. Az adatkezelés célja a közvélemény megfelelő informálása.

A kezelt adatok köre a médium megnevezése, a képviselőjének neve, a telefonszáma, az e-mail címe.

Az Érintett adatait a Társaság harmadik féllel nem közli.

Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Budapest, 2020. január 28.

kettesben.hu © Copyright 2020-2024